Shume pak njerëz e dinë se çfarë do të thotë kur një grua mban një unazë në qafë, e dinit ju?

Qoftë unazë martese apo unazë fejese, nëse mbahet në qa fë ka një simb olikë tjetër

Këto janë ars.yet më të za.ko nshme pse shumë gra mbajnë një unazë në një gjerdan.Hap Pamjet Me Poshte!

Mbajtja e një unaze si një va..r.ëse shpesh përdoret për arsye pra.ktike, për she.mbull për shk ak të punës që e bën të pamundur të mbash bizhuteri në duar, por edhe për arsye shën.detësore.

Njerëzit që v.u.ajnë nga ar.tr.iti reu.mato.id shpesh nuk mund të mb ajnë bi.zhut.eri në gishta, dhe për sh.k.ak të kësaj ata va.r.in një unazë në qa.fë.

Të njëjtën gjë bëjnë edhe pers.onat që sht.o.jnë në p.eshë ose kanë gi.shta të f.r.yrë.

Kur i premtoni ose i bëni një zotim një per.soni, në disa kultura unaza më pas n.gjitet në një gjerdan dhe bartet rreth q.afës.

Gjithashtu, ky mund të jetë një simbol i aut.enticitetit dhe i dë.shirës së një per.so.ni për të treguar se sa i nd.r.yshëm dhe i ve.çantë është.

Shumë gra mbajnë una.zat e nënës ose gjyshes në këtë mënyrë, të cilat ato i tra.shë.guan. Nëse kjo unazë nuk u pë.rsh.tatet, atëherë në vend të gi.shtit e ven.dosin në një gjer.dan dhe e mbajnë si një kujtim të ve.çantë të një per.soni.

Në këtë mënyrë u.naza është edhe më afër ze.m.rës, dhe në disa kultura unaza në gjerdan mb.ahej nga ve.j.ushat.

Në fund, një unazë si va.r.ëse mund të jetë vetëm një tr.end që nuk ka pse të ketë një ku.ptim sim.b.olik.

Leave a Comment